Logá

Názov projektu: Digitalizácia tlačových postupov

Miesto realizácie projektuHájnova 7120/30, 080 06 Ľubotice

Spoločnosť Cofin, a.s. realizuje projekt obstarania novej technológie, ktorá predstavuje high-tech technológiu na výrobu a malonákladovú digitálnu tlač farebných kníh a brožúr a výrobu špecializovaných predmetov z kartonáže.. Tento projekt bol podporený prostredníctvom nenávratného finančného príspevku a jeho cieľom je Z výšenie inovačného potenciálu a zabezpečenie zvýšenia konkurencieschopnosti žiadateľa Cofin, a.s. prostredníctvom transferu inovatívnych technológií. Realizáciou projektu sa vytvoria dve nové pracovné miesta príde k inovácii dvoch výrobných postupov.

Operačný program – OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Prioritná os – 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie – 1.1. – 
Inovácie a technologické transfery
Heslo: 
„Investícia do Vašej budúcnosti“
Názov a sídlo prijímateľa:
 Cofin, a.s., Hájnova 7120/30, 080 06 Ľubotice

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu: 

  • Hlavné aktivity – nákup technológií 
    • marec 2015 až december 2015
  • Podporné aktivity – riadenie projektu, publicita a informovanosť 
    • marec 2015 až december 2015

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

hospodarstvo.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku: 199 486,83 €