Výzva na predloženie ponuky

Cofin a.s., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:Softvér“

Výzva vo formáte .docx na stiahnutie:

https://docs.google.com/document/d/10ZU4SWNK56B35z4NEGGSefMkfIsfZoWixV55vQEWajA/edit?usp=sharing

Špecifikácia vo formáte .xls na stiahnutie:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17DRhr3BT2kmwKNgmoY865p3sJeo2oEVuxshxE1JYOOs/edit?usp=sharing

 

 

 

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje spoločnosť Cofin, a.s. projekt s názvom: „Modernizácia a inovácia softvérového a technologického vybavenia spoločnosti Cofin, a.s.“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu:

  1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutného pre výrobu a inovácie

Hlavná aktivita projektu sa budú realizovať dodávkou vybavenia vydavateľských technológií a softvéru.

Prostredníctvom nenávratného finančného príspevku si chce spoločnosť Cofin, a.s. zabezpečiť nové, inovatívne technológie, zvýšiť si svoj inovačný potenciál najmä v oblasti vydavateľskej činnosti, vďaka čomu dokáže zabezpečiť vytvorenie nových pracovných miest a zvýšiť si svoju konkurencieschopnosť v regióne. 

Plánovaným výstupom projektu je zavedenie inovatívneho technologického a softvérového vybavenia pre vydavateľskú činnosť a tiež nízko nákladová vydavateľská činnosť v oblasti literatúry a tlačených médií. 

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

  1. Počet podnikov, ktoré dostávajú granty, ktorých bude 1, a to Cofin, a.s.
  2. Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch, vytvoria sa 2 pracovné miesta.

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 170 346,80 €.

Hlavný cieľ projektu: Cieľom podnikateľského plánu s názvom „Modernizácia a inovácia softvérového a technologického vybavenia spoločnosti Cofin, a.s.“ je podporiť rozvoj vydavateľskej činnosti v rámci kultúrneho priemyslu a zvýšiť zamestnanosť v príslušnej oblasti v Prešovskom kraji prostredníctvom vytvorenia nových pracovných miest.

hypertextový odkaz na webové sídlo RO www.mpsr.sk
hypertextový odkaz na webové sídlo SO www.culture.gov.sk
hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk 

 

 


 

 

Logá

Názov projektu: Digitalizácia tlačových postupov

Miesto realizácie projektuHájnova 7120/30, 080 06 Ľubotice

Spoločnosť Cofin, a.s. realizuje projekt obstarania novej technológie, ktorá predstavuje high-tech technológiu na výrobu a malonákladovú digitálnu tlač farebných kníh a brožúr a výrobu špecializovaných predmetov z kartonáže.. Tento projekt bol podporený prostredníctvom nenávratného finančného príspevku a jeho cieľom je Z výšenie inovačného potenciálu a zabezpečenie zvýšenia konkurencieschopnosti žiadateľa Cofin, a.s. prostredníctvom transferu inovatívnych technológií. Realizáciou projektu sa vytvoria dve nové pracovné miesta príde k inovácii dvoch výrobných postupov.

Operačný program – OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Prioritná os – 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie – 1.1. – 
Inovácie a technologické transfery
Heslo: 
„Investícia do Vašej budúcnosti“
Názov a sídlo prijímateľa:
 Cofin, a.s., Hájnova 7120/30, 080 06 Ľubotice

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu: 

  • Hlavné aktivity – nákup technológií 
    • marec 2015 až december 2015
  • Podporné aktivity – riadenie projektu, publicita a informovanosť 
    • marec 2015 až december 2015

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

hospodarstvo.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku: 199 486,83 €